ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden BuitenGewoonFit

BuitenGewoonFit hierna te noemen BGF is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 55159281.

 

Artikel 1 – Begrippen

 • De organisatie: BGF (BuitenGewoonFit).

 • Deelnemer: Diegene die zich aanmeldt voor de Activiteit en PT.

 • Instructeur: instructeur in opdracht van BuitenGewoonFit

 • Activiteiten: Bootcamp, Power-bootcamp, Calisthenics-bootcamp en Baebell-bootcamp trainingen.

 • PT: Personal Training

 • Rittenkaart: Stripperkaart van 1, 5, 10, 20 of 30x

 • Abonnement: Een maandelijks lopend pakket van 5x per maand, 9x per maand of onbeperkt deelnemen.

 • PT Pakket: Afgesproken trainingstarief per training

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een Activiteit of PT aangeboden door BGF en anderzijds BGF.

 • Onder Activiteit vallen alle soorten groepslessen aangeboden door BGF.

 • Onder PT vallen alle soorten trainingen waarbij de deelnemer persoonlijk wordt begeleid in het behalen van haar/of zijn doelen.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elk Abonnement of betalingsregeling dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Activiteit.

 • Inschrijvingen door middel van het invullen van het inschrijfformulier via de website en deze te versturen dan wel registratie betalingssysteem van BGF verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden van BGF.

 • Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

 • BGF kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van BGF. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen BGF en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Bij Online registratie gaat de Deelnemer automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 • Voor BGF ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

 • Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de schriftelijke toestemming van BGF. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

 • Een overeenkomst tussen BGF en een Deelnemer bestaat uit een los pakket, strippenkaart, abonnement of PT pakket.

 • BGF is ten alle tijden gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen dan wel aan te passen.

 

Artikel 4 – Abonnementen, strippenkaarten en PT Pakketten

 • Een Strippenkaart en Abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar behalve als er schriftelijk akkoord is gegeven door BGF

 • De Strippenkaart heeft een bepaalde geldigheidsduur. De individuele geldigheid is vermeld in het online account van de deelnemer en op de website van BGF. Is de Strippenkaart verlopen of verbruikt dan kan de deelnemer zich niet meer aanmelden voor de activiteiten.

 • Een Abonnement is voor onbepaalde tijd en word automatisch maandelijks verlengt. Voor beëindiging zal de Deelnemer BGF hiervan schriftelijk op de hoogte moeten stellen. Na schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht van beëindiging zal het abonnement nog een maand doorlopen.

 • Het PT Pakket wordt mondeling en of schriftelijk afgesproken tussen Deelnemer en BGF. De Deelnemer stemt hiermee in om binnen de daarvoor verkregen tijd de betaling te voldoen via de daarvoor bestemde factuur.

 • Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart of Abonnement worden bevroren. BGF heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot bevriezen wordt ingewilligd.

 

Artikel 5 – Betalingen, Facturering en Machtiging

 • Een strippenkaart dient in een keer vooraf betaald te worden via Ideal of factuur.

 • Abonnementen lopen via een automatische maandelijkse machtiging waarbij er vooraf wordt betaald. De Deelnemer geeft hiermee akkoord via het daarvoor bestemde SEPA formulier die ingevuld dient te worden bij het afsluiten.

 • De Deelnemer dient de eerste betaling via Ideal te doen, vanaf deze datum zal het Abonnement maandelijks doorlopen en afgeschreven worden.

 • Indien het niet mogelijk is om het gewenste bedrag van de rekening van de Deelnemer af te schrijven zal BGF hier administratie kosten voor rekenen bij de eerst volgende poging.

 • PT en overige trajecten loopt via facturering, de Deelnemer ontvangt na een afgesproken periode de factuur van de afgenomen personal trainingen. De factuur dient tijdig te worden betaald.

 • Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door BGF en zullen incasso en overige kosten voor rekening van de Deelnemer zijn.

 • Vanaf de 4de vertragingsdag tot en met de 8ste  dag loop de verhoging met 5% per dag op, en daarna met 1% per dag. Na 34 dagen wordt het maximum van 50% bereikt. Art. 7:625 BW.

 

Artikel 6 – Deelname aan Activiteiten en PT

 • Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Activiteit aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Activiteit.

 • Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een Activiteit nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht.

 • Bij deelname aan PT word na elke trainingssessie een afspraak gemaakt voor de eerst volgende keer. Hiervoor geld een kosteloos afmeldt termijn van twaalf (12) uur voor aanvang van de PT.

 • BGF is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van BGF en in het daarvoor bestemde inschrijfsysteem.

 • BGF heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

 • Buitengewone omstandigheden leveren voor BGF altijd overmacht op en ontheffen BGF van zijn verplichtingen. Bij blijvende overmacht is BGF ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

 • Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. BGF is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Activiteit door gevaarlijke weersomstandigheden.

 • Indien tijdens of omtrent de Activiteit misbruik wordt gemaakt van materialen of faciliteiten welke BGF Biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbaar schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende Deelnemer.

 • Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Activiteit daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door BGF van de Activiteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 • Deelname aan een Activiteit geschiedt op eigen risico.

 • BGF, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Activiteit.

 • Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van BGF, haar medewerkers en trainers, is BGF niet aansprakelijk.

 • BGF is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Activiteit. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

 • BGF is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Activiteit.

 • BGF is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Activiteit.

 • De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Activiteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

Artikel 8 – Gezondheid

 • Een Activiteit is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Activiteit.

 • Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

 • BGF behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Activiteit.

 

Artikel 9 – Ontbinding en Annulering

 • BGF is gerechtigd deelname per direct geheel of gedeeltelijk te ontzeggen zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden voldoet.

 • Annulering door de Deelnemer voor (een deel van) de training kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 5 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het gefactureerde of gemachtigde bedrag kan niet worden teruggevorderd tenzij er spraken is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.

 

Artikel 10 – Website en Privacy

 • BGF respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

 • BGF gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal BGF deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

 • BGF zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 • De werknemers van BGF en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

 • De Deelnemer geeft BGF toestemming om fotografische en andersoortige opname van groepen en/of individuelen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotiedoeleinden.

 • De websites van derde partijen waarnaar op de website www.buitengewoonfit.com hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door BGF gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. BGF aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

 • De website www.buitengewoonfit.com en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van BGF.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht 

 • Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door BGF.

 • Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 • Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Bij registratie ga je akkoord met de bovenstaande voorwaarden.